تقدیم به تمام مادرانی که از جان خود برای تربیت فرزندان خویش مایه می گذارند

مادرم دوستت دارم

این شعریست در وصف فاطمه الزهرا(ع) بانوی بزرگ هردو عالم هستی

از پیش تُراب سوی آسمان اشاره کرد و رفت/

راه خانه گرفت و لطفی به بیچاره کرد و رفت/

وقت سفر است و این مسافر بعدیِ بقیع

تسبیح قدیمیِ مادری اش را نظاره کرد و رفت/

درون خانه همسری در انتظار قتل او....

شاید همه گفتند جواب را استخاره کرده و رفت/

به خانه آمد و سخنش..... آمَدَم مادر ...... ،آمدم مادر.......،آمدم مادر

سَمِ درونِ ظرفِ وفا جگرش را پاره کرد و رفت/

لخته های خون حیدری اش به روی

پیرهنش نه به سمتِ سما فواره کرد و رفت/

زدستِ همیشهِ کریمِ او جُدا شد عاقبت

دانه های تسبیحِ مادری اش را آواره کرد و رفت/

حِلمِ حسنی منتصب است برغریب

صلحی عجیب با خودش دگرباره کرد و رفت/

مدینه در غم غروب آسمان دوم علیست

فروزندگی اش را درحجاز نیمهِ کارهِ کرد و رفت/


(م.م) (عنایت امام حسن)


صلوات